Därför skrev jag en bok om forskningen kring tarmbakteriernas påverkan på hjärnan

Efter sammanlagt tio år som forskare och rådgivare innanför sjukvårdens murar kunde jag tyvärr konstatera att dagens sjukvård inte är designad för att hantera den epidemi av kroniska livsstilssjukdomar och psykiska ohälsa som just nu sköljer över oss (85% av kostnaderna går till kroniska sjukdomar samtidigt som endast 3% av sjukvårdsbudgeten läggs på prevention). Jag, och flera med mig, anser därför att den offentliga sjukvården snabbt måste kompletteras med proaktiv livsstilsmedicin om samhället ska ha en chans att tackla de livsstilssjukdomar (diabetes, cancer, hjärt- kärlsjukdomar, psykisk ohälsa etc), som ökar lavinartat. Det är en radikal omställning som kräver radikalt agerande redan nu. Därför skrev jag boken.

Genom att använda min forskningskompetens till att översätta viktig spjutspetskunskap till lättfattlig populärvetenskap hoppas jag kunna bidra till att fler får kraft, ork och inspiration att i tid vårda sin hälsa och förebygga sjukdomar. Min förhoppning är att det i längden minskar trycket på sjukvården och den redan hårt ansatta sjukvårdspersonalen samtidigt som befolkningen blir friskare. 

Spännande tidig forskning

Ett område jag såg att forskarna lägger mer och mer tid och kraft på, och har höga förhoppningar på, är The Gut-Brain-Axis. Och när jag själv började läsa in mig på all ny och spännande forskning kände jag att detta bör fler få ta del av. Speciellt som den nya upptäckten av tarmbakteriernas avgörande roll för vår hjärna kan ha potential att revolutionera vår syn på människan, hälsa och framtidens medicin. Gut-Brain-Axis är ett tvärvetenskapligt område, som lockat alltifrån mikrobiologer, genetiker, neurologer, psykologer, gastroenterologer till ingenjörer.

I min bok har jag sammanfattat ledande forskares arbete inom området Gut-Brain-Axis. Syftet har varit att fånga kunskapsläget inom ett spännande forskningsområde som idag fullständigt håller på att explodera. Det har jag gjort genom att sammanställa ett stort antal vetenskapliga artiklar samt läsa in mig på böcker skrivna av ledande internationella forskare inom fältet.

 

Populärvetenskaplig bok

Boken vänder sig till hälsointresserade människor som är intresserade av vad som händer inom detta spännande forskningsområde och av att proaktivt ta ansvar för sin egen hälsa. Den gedigna referenslistan (25 sidor) finns i slutet av boken, så att den som är intresserad av att veta mer om en viss studie enkelt kan hitta den och läsa mer. Att det är en populärvetenskaplig bok innebär att den ska läsas och värderas som sådan och inte som en vetenskaplig doktorsavhandling. Det innebär också att jag givetvis har tvingats göra flera förenklingar för att göra texten begriplig för icke-experter. Jag har även använt mig av metaforer, anekdoter, allegorier och kända citat för att estetiskt brodera språket.  

När det gäller medicinsk forskning och fakta har jag försökt vara tydlig med när det handlar om djurstudier eller mindre studier på människor och även i möjligaste mån försökt att nyansera kunskapsläget utan att för den skull göra det invecklat. Jag har även valt att lyfta fram de studier som har överraskat mig och uppmärksammats mest av forskarvärlden. Dessa ska inte ses som representativa för hela forskningsfältet, utan snarare som exempel på riktigt intressanta studier. Som alltid behöver studier upprepas i större grupper på människor innan generella slutsatser kan dras. Därtill har var och en sin fulla rätt till sin egen subjektiva tolkning. Även om jag känner mig trygg i min och faktagranskarnas tolkning är jag öppen för att diskutera andra tolkningar. Och givetvis är jag öppen för att ändra om några faktafel smugit sig in samt förtydliga eller omformulera om det skulle finnas grund för det.

 

Faktagranskare från olika fält

Jag har använt mig av fem faktagranskare under skrivandets gång. De har granskat fakta och mina tolkningar av dessa. Mer specifikt har fyra olika sakkunniga läst de kapitel som är kopplade till deras expertisområde, eftersom det är ett tvärvetenskapligt område. Två granskare är disputerade aktiva unga forskare inom Gut-Brain-Axis. De andra två är en överläkare i psykiatri och en ledande näringsexpert. Den femte är en person som är van att läsa och granska studier och har gjort en extra genomläsning av boken för att ytterligare säkerställa korrekthet. Det är dock, som alltid när faktagranskare anlitas för populärvetenskapliga böcker, författare och förlag som är slutgiltigt ansvariga för bokens innehåll.

  

Råden i boken

De generella kostråd som ges i boken är ofarliga och i linje med ledande forskares rekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd. Jag ger inga medicinska råd till sjuka och uppmanar ingen att sluta med sina ordinerade mediciner. Det jag vill lyfta fram är att ny banbrytande forskning tydligt pekar på att vi genom kosten kan reglera tarmfloran, som i sin tur kan påverka vår hälsa och hälsoprognos. I väntan på mer forskning förlorar du alltså inget på att ta hand om din tarmflora via nyttig kost och andra livsstilsförändringar. Snarare är det troligtvis en stor hälsoinvestering du gör, som du kan ha stor glädje av i framtiden.  

 

Medicine Doktor men inte läkare

Jag har doktorerat på komplexa sjukvårdssystem på Karolinska Institutet och har därmed titeln Medicine Doktor (Med dr). Jag är inte utbildad läkare. För att läsaren inte ska förväxla mig med läkare har jag därför medvetet valt att inte använda "Medicine Doktor" i boken. Samtidigt tyckte både förlaget och jag att det var högst relevant att kommunicera min tunga forskningskompetens eftersom jag har haft stor nytta av den när jag har sammanställt över 400 vetenskapliga artiklar. Det var inte en helt enkel fråga. Kompromissen blev till slut att använda "Dr Choi reflekterar" selektivt och endast i anslutning till gråa boxar, som avser mina egna fria reflektioner. "Dr" är nämligen en generisk titel, som tilldelas alla som har avlagt doktorsexamen vid ett universitet oberoende av ämne. Att helt ta bort min akademiska titel hade känts fel. För att ingen ska missta min doktorstitel för en läkartitel kommer jag att förtydliga detta ytterligare vid eventuellt tilltryck av boken. Du  kan läsa mer om mig och min bakgrund här.

 

Soki Choi